}
NÖROM Regulation

19 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31339

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE ORTA DOĞU TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ MÜKEMMELİYET

ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Gazi Üniversitesi bünyesinde, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile kurulan Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Gazi Üniversitesi bünyesinde, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile kurulan Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İTK: Proje İdari ve Teknik Koordinatörünü,

c) Koordinatör yükseköğretim kurumu: Gazi Üniversitesini,

ç) Merkez (NÖROM): Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) NÖROM projesi: Merkezin alt yapısının kurulması, işletime hazır hale gelmesine kadar yapılacak tüm işleri kapsamına alan araştırma altyapı projesini,

f) Ortak yükseköğretim kurumları: Koordinatör Gazi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nörobilim ve nöroteknoloji alanında mükemmeliyeti hedefleyen, disiplinler arası araştırma yaklaşımını örnek alan ve ulusal/uluslararası alanda referans gösterilen bir araştırma ve geliştirme altyapısını oluşturmak.

b) Özellikle tıp alanında pek çok nörolojik hastalığın tedavisine yönelik araştırmalar ve bu araştırmalar ile kazanılan bilgiler ile yeni tıp ve bilişim teknolojilerini geliştirmek.

c) Beyni ve beynin temel mekanizmalarını daha iyi anlayarak bu bilgiyi; tıp, bilişim ve eğitim alanlarına uygulamak.

ç) Nöroteknoloji, yapay zeka, makine öğrenmesi, nöromorfik çipler, insan-bilgisayar-makina etkileşimi alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak.

d) Hesaplamalı nörobilim, bilişsel nörobilim, moleküler nörobiyoloji, nörolojik bozukluklar, hastalık imzaları, nöronların morfolojisi, moleküler kimliği ve fizyolojik özellikleri ve davranış ilişkisi ve benzeri alanlarda araştırma ve geliştirme yapmak ve bunların çıktılarının uygulanabilirlik seviyesini yükseltmek.

e) Nörobilim ve nöroteknoloji alanında, önerilen merkezde ve diğer kurumlarda üretilen verilerin ve veri analiz yöntemlerinin internet ortamında paylaşılacağı nöroenformatik ağını oluşturarak veri ve bilgi paylaşımını hızlandırmak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda toplumun yaşam boyu eğitimini hedefleyerek toplumun bilgilendirilmesi; eğitim, sanat faaliyetleri ve benzeri aracığıyla kamuoyu ve bilimsel farkındalık oluşturmak.

g) Yurt dışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ağlarının geliştirilerek, nörobilim alanında saygınlık ve tanınırlığı arttırmak ve bu yolla Merkezin uluslararası platfomda yer almasına katkıda bulunmak.

ğ) Ortak yükseköğretim kurumları sağlık ve fen bilimleri enstitüleri aracılığıyla NÖROM Projesi kapsamında yurt dışındaki üniversiteler ile ortak uluslararası interdisipliner nörobilim yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmak.

h) Nörobilim alanındaki araştırmacılara lisans, yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel imkanlar sunmak.

ı) Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için sanayide çalışanlara yönelik eğitim programları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitimler vermek.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı paydaş üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak araştırma projeleri yürütmek, iş birlikleri yapmak ve araştırmacı/teknik personel değişimleri/eğitimleri gerçekleştirmek.

j) Bilgi üretmeye ve uygulamaya yönelik nörobilim ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmak, çocuk ve gençlerde nörobilim ve nöroteknoloji farkındalığı yaratmak.

k) Merkez kapsamında nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi, yürütülen nitelikli Ar-Ge projeleri ve etkin üniversite-sanayi iş birliği ile üretilen bilginin ve teknolojilerin özel sektöre aktarılması yoluyla katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine destek olmak.

l) Nörobilim konusunda çalışan diğer disiplin grupları ve firmalar için bir çekim ve çözüm merkezi olmak.

m) Nörobilim teknolojilerinin ülkemizde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla çalıştaylar düzenlemek, ulusal/uluslararası konferanslar, kongreler düzenlemek ve bilimsel süreli yayınlar çıkarmak.

n) Beş yıllık Ar-Ge strateji planını oluşturmak ve ona uygun faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Belirtilen amaçlar ve hazırlanan Ar-Ge stratejik planı kapsamında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

b) Nörobilim ve Nöroteknoloji konusunda uzmanlar yetiştirmek ve bu amaç doğrultusunda etkinliklerde bulunmak.

c) Nörobilim teknolojileri konusunda ilgili özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, danışmanlık ve/veya teknik hizmetleri vermek.

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak üniversitelerin imkânlarının tanıtımını yapmak.

h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun oy çokluğuyla alacağı karar ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilerek ortak yükseköğretim kurumlarının rektörlerinin, müşterek kararıyla üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdürün yokluğunda bu görevi müdürlük seçiminde en çok oy alan ikinci üye vekâleten yürütür.

(2) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Ortak yükseköğretim kurumlarının rektörleri müşterek kararla, Yönetim Kurulunun belirlediği ve Müdürün verdiği işleri yapmak üzere, bir İTK görevlendirir.

(4) İTK, Merkezin yeni veya ek fiziki alt yapı ve laboratuvarlarının inşaatı, cihazların alımı ve kurulumu aşamalarının takibi, Ar-Ge strateji planının oluşturulması ve izlem süreçlerinde sekretaryanın yürütülmesinden ve gelişmelerin Müdüre raporlanmasından sorumludur.

(5) İTK, Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgileri hazırlar ve Müdüre sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulamasını sağlamak.

d) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araştırma programlarını düzenlemek, araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

e) Alt birimler ve araştırma gruplarının oluşturulmasını ve bu birim/gruplarda uygun nitelikteki kişilerin görevlendirilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

f) Araştırma altyapısında görev yapacak araştırmacı, teknisyen ve destek personeliyle ilgili sayı, nitelik gibi çalışmaları yaparak Yönetim Kuruluna teklif etmek.

g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Ortak yükseköğretim kurumlarına mensup ikişer öğretim üyesi (6 kişi) ile ortak yükseköğretim kurumlarının araştırmadan sorumlu birer üst düzey yetkilisi (3 kişi) olmak üzere toplam 9 kişiden oluşacak şekilde koordinatör yükseköğretim kurumu ve ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörlüklerinin müşterek kararıyla görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, üyeler arasından oy çokluğu ile üç yıl için seçilir ve üst üste en fazla iki dönem başkanlık yapabilir. Başkanın yokluğunda bu görevi Müdür yürütür.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Kanuni yaş haddini aşmayacak şekilde süresi biten üye en fazla bir dönem daha yeniden görevlendirilebilir.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya üç aydan fazla süreyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

(5) İTK, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

(6) YK kararları oy çokluğu ile alınır ve kayıt altına alınır. Eşitlik durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu Başkanının veya Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü en az ayda bir defa toplanmak.

b) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimleri ve araştırma gruplarını kurmak, başkanlarını seçmek ve bu birimleri/grupları denetlemek.

c) Merkezde ihtiyaç duyulan akademik ve idari personele dair kararları almak ve ortak yükseköğretim kurumlarının rektörlerine teklifte bulunmak.

ç) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek.

d) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

e) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

f) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

g) Faaliyetlerin stratejik plana uygunluğunun izlenmesini sağlamak.

ğ) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgilere son halini vererek ortak yükseköğretim kurumları rektörlerinin onayına sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygulamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine üç yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı yapılır. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri, sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere dayanarak önerilerde bulunmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 14 – (1) Koordinatör yükseköğretim kurumunun Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 15 – (1) Ortak yükseköğretim kurumlarının Merkez bünyesinde gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında ortaya çıkan bir buluşun hak sahipliği %50 NÖROM, %50 katkıda bulunan Üniversiteler arasında eşit olarak fikri ve sınai haklar ile ilgili mevzuata uygun olarak paylaştırılır. Koordinatör ve ortak yükseköğretim kurumlarının birden fazla personellerinin buluşa katkısı olması halinde, Üniversitelerin hak sahipliği oranı (%50 üzerinden), Üniversitelere personellerinin proje yürütülmesindeki katkı payları üzerinden paylaştırılır.

(2) Buluşun korunmasına ilişkin masraflar hak sahipliği oranında koordinatör ve ortak yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

(3) Buluşun ticarileştirilmesi hâlinde ticarileştirme masrafları mevzuata uygun belgelere dayandırılır ve ticarileştirme çalışmalarını yürüten koordinatör ve ortak yükseköğretim kurumu tarafından karşılanır. Bu kapsamda, gerekli bilgilendirmeler harcama yapıldıktan en geç on beş iş günü içerisinde ortak yükseköğretim kurumlarına bildirilir. Aksi takdirde, harcamalar masraf olarak kabul edilmez.

(4) Gelir elde edilmesi durumunda, mevzuata uygun belgeler ile ortak yükseköğretim kurumlarına sunulur ve hak sahipliği oranında ortak yükseköğretim kurumlarına paylaştırılır. Gider hasıl olması durumunda mevzuata uygun belgeler ile ortak yükseköğretim kurumlarına sunulur ve hak sahipliği oranında ortak yükseköğretim kurumlarınca karşılanır.

(5) Buluştan elde edilen gelir, buluşun kullanımından, lisans verilmesinden, devredilmesinden veya diğer yollarla ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerin tamamıdır.

(6) Ortak yükseköğretim kurumları ticarileştirme gelirlerini tahsil ettikten sonra buluş sahibi olan personellerine kurum olarak almış oldukları kararlar doğrultusundaki oranlarda yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödeme yapar.

(7) Merkez kapsamındaki buluşun devir ya da lisans yoluyla ticarileştirilmesi aşamalarında elde edilecek olan gelirlerle ilgili olarak ortaya çıkacak vergi, resim ve harçlarda ortak yükseköğretim kurumları, elde ettikleri gelirler kapsamında kendi paylarına düşen vergi, resim ve harçlardan sorumludur.

(8) Yedinci fıkrada öngörülmeyen fikrî ve sinai hakların paylaşımına ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip ortak yükseköğretim kurumlarının yönetim kurullarında alınacak kararlar doğrultusunda yürürlüğe girer.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 16 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek gelirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar ortak yükseköğretim kurumlarının Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

İnşaat ve satın alma işlemleri

MADDE 17 – (1) Merkezin inşaat işlemleri, Yönetim Kurulunun koordinasyonu ile yürütülür. Bu çerçevede; mimari çalışma, proje çalışmaları, ihale, teknik denetim, inşaat kabul ve benzeri işlemlerde, ortak yükseköğretim kurumlarının yapı işleri daire başkanlıkları gerekli eleman tahsisi/görevlendirmelerini yaparak koordinasyon ve iş birliği içinde işlemleri yürütür. İnşaat ile ilgili tüm işlemler, şeffaflık prensibi çerçevesinde, ortak yükseköğretim kurumları tarafından izlenebilir ve denetlenebilir.

Harcamalar

MADDE 18 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf malzemesi/ hizmet alımları işlemleri, koordinatör yüksek öğretim kurumu olan Gazi Üniversitesinin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile yürütülür. Bu çerçevede; şartname hazırlanması, ihale işlemleri, kabul tutanakları ve benzeri işlemlerde, ortak yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projeleri birimleri gerekli eleman tahsisi/görevlendirmelerini yaparak koordinasyon ve iş birliği içinde işlemleri yürütür. Makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf malzemesi/ hizmet alımları ile ilgili tüm işlemler, şeffaflık prensibi çerçevesinde, ortak yükseköğretim kurumları tarafından izlenebilir ve denetlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, ortak yükseköğretim kurumlarının Senatolarının kararları uygulanır.

Proje süresince Yönetim Kurulu ve Müdür seçimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) NÖROM projesi tamamlanıp kapatılana kadar Yönetim Kurulu ortak yükseköğretim kurumlarına mensup ikişer NÖROM proje yürütücüsü (6 kişi) ile ortak yükseköğretim kurumlarının araştırmadan sorumlu rektör yardımcılarını (3 kişi) içerecek şekilde toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) NÖROM projesi tamamlanıp kapatılana kadar Müdür, NÖROM projesi yürütücüleri arasından, Yönetim Kurulunun oy çokluğuyla alacağı karar ile seçilir, ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörlerinin, müşterek kararıyla üç yıllık süre için görevlendirilir.

Giderler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Merkez kapsamında NÖROM Projesinin gerçekleştirme ve devamı sürecinde yapılacak cihaz alımları da dâhil olmak üzere her türlü cari gider Koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından karşılanarak muhasebeleştirilir ve yapmış olduğu harcamalar hisseleri oranında diğer Üniversitelere fatura edilir.

Fiziki alt yapı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörleri, Merkezin kurulacağı alan ile ilgili ortak yükseköğretim kurumlarından birinin malik olduğu arazi üzerinde Merkezin fiziki alt yapısının inşası ve işler hale gelmesi için gerekli tüm idari, mali, hukuki işlemleri yapmayı taahhüt eder. Bu hâlde, arazi sahibi dışındaki ortaklar söz konusu arazi üzerinde herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Fiziki alt yapının inşasının sona ermesini müteakip, arazi sahibi yükseköğretim kurumu, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına bağımsız ve sürekli nitelikte ortak yükseköğretim kurumları lehine üst hakkı tesis eder.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.